Algemene voorwaarden

Intellectueel eigendom

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van yoursportpro.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Your Sport Pro. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

ALGEMENE VOORWAARDEN Your Sport Pro en Your Health Plan

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Your Sport Pro BV (65123387) gevestigd aan de Burgemeester Brokxlaan 12 te Tilburg, hierna te noemen: YSP. 

Art. 1. Toepasselijkheid. 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten strekkende tot de ontwikkeling en levering van goederen of diensten op projectbasis ten behoeve van een derde, door YSP, te verrichten tegen bij nacalculatie of vaste prijs te bepalen vergoedingen. Aan afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of van standaard voorwaarden van opdrachtgever is YSP slechts gebonden voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

Art. 2. Offertes en Overeenkomsten. 

2.1 Voor zover daarin niet uitdrukkelijk anders is bepaald zijn alle offertes van YSP vrijblijvend. Overeenkomsten als bedoeld in Artikel 1 kunnen slechts tot stand komen door ondertekening van daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde personen van Opdrachtgever en YSP ofwel van een bindende offerte ofwel van een overeenkomst inhoudende een verwijzing naar een daaraan ten grondslag liggende offerte en toepasselijke verklaring van deze Algemene Voorwaarden. 

Art. 3. Wijzigingen in de opdracht. 

3.1 Indien het YSP blijkt dat uitvoering van de opdracht niet of niet optimaal kan leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, is het haar toegestaan Opdrachtgever schriftelijk opgave te doen van de wijzigingen in de omschrijving van de opdracht, die zij in het belang van Opdrachtgever geboden acht en van de financiële consequenties daarvan. 

3.2 Indien Opdrachtgever zich niet binnen een week na ontvangst van een opgave als voormeld schriftelijk jegens YSP akkoord heeft verklaard met de desbetreffende wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan, zal YSP de keuze hebben tussen het ongewijzigd uitvoeren van de overeengekomen opdracht, of het uitvoeren van de overeengekomen opdracht met de wijzigingen als door YSP voorgesteld doch zonder dat zulks leidt tot wijziging van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen. 

3.3 Door Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de omschrijving van de opdracht behoeven door YSP slechts in aanmerking genomen te worden nadat partijen daarover overeenstemming hebben bereikt en die wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan schriftelijk hebben vastgelegd. 

3.4 Aan toezeggingen of schattingen van YSP omtrent de verwachte duur van de door haar te verrichten werkzaamheden is YSP niet meer gebonden zodra een wijziging in de omschrijving van de opdracht heeft plaatsgevonden of een van beide partijen conform voormelde bepalingen aan de andere partij te kennen heeft gegeven een wijziging in de omschrijving van de opdracht te verlangen. 

Art. 4. Veiligheid. 

4.1 YSP zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid en beveiliging en zal haar medewerkers dienovereenkomstig instrueren. 

Art. 5. Geheimhouding. 

5.1 YSP verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen. Tevens gelden de uitgangspunten beschreven in de Privacyverklaring 

Art. 6. Communicatie. 

6.1 Opdrachtgever dient alle voor YSP dan wel haar medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te doen aan de voor dat doel door YSP aangewezen verantwoordelijke functionaris. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van YSP niet toegestaan medewerkers van YSP rechtstreeks opdracht te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of diens personeel of bezittingen. 

Art. 7. Medewerking van Opdrachtgever en derden. 

7.1 Indien YSP niet tijdig en naar behoren de beschikking krijgt en houdt over de volgens de overeenkomst door Opdrachtgever ter beschikking te stellen gegevens, goederen en faciliteiten, dan wel de volgens de overeenkomst door YSP of door Opdrachtgever van derden te betrekken goederen of diensten, zal YSP niet meer gebonden zijn aan de toezeggingen of schattingen van YSP omtrent de verwachte duur en de verwachte kosten van de door haar te verrichten werkzaamheden. Tevens zal YSP gerechtigd zijn Opdrachtgever de eventuele als gevolg van de vertraging in redelijkheid gemaakte extra kosten in rekening te brengen. 

7.2 Artikel 7.1 is van overeenkomstige toepassing indien Opdrachtgever zich niet binnen vijf werkdagen dan wel binnen de daartoe in de overeenkomst gestelde termijn uitlaat omtrent enige hem door YSP ter goedkeuring of beslissing voorgelegde aangelegenheid, verband houdende met de voortgang van het project. 

Art. 8. Overdraagbaarheid. 

8.1 YSP heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden. YSP is gerechtigd deze overeenkomst over te dragen aan haar rechtsopvolger of een van haar dochtervennootschappen, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hierdoor de uitvoering van de overeenkomst in gevaar kan komen. 

Art. 9. Prijzen, verantwoording en facturen. 

9.1 Alle genoemde tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief BTW, reis- en onkostenvergoeding en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de BTW- tarieven op enig moment gedurende een kalenderjaar worden aangepast, zal YSP vanaf dat moment de gewijzigde BTW-tarieven in rekening brengen bij Opdrachtgever. 

9.2 YSP behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks met 5% te verhogen. Hierover wordt Opdrachtgever geïnformeerd. Opdrachtgever wordt geacht met deze tariefwijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij YSP binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij een dergelijk bericht kan een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst in eerste instantie niet plaatsvinden. 

9.3 De in een offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst genoemde tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van het desbetreffende kalenderjaar waarin de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst is uitgebracht. Bij overschrijding van de jaargrens is tariefstelling van het nieuwe kalenderjaar van toepassing. 

Art. 10. Annulering en betalingsvoorwaarden 

Onder annulering wordt voor het oogmerk van deze bepaling verstaan de mogelijkheid voor Opdrachtgever om zonder dat sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van YSP zich toch van de overeenkomst te bevrijden. 

10.1 Annuleringsregeling gezondheidsonderzoeken op locatie. 10.1.1 Bij annulering tot 20 werkdagen voor de uitvoeringsdatum van de dienstverlening (zoals gezondheidsonderzoeken, health check, 1-op-1 coaching, sporttesten e.a.) worden de daadwerkelijk tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht. 10.1.2. Bij annulering tussen de 10 en 20 werkdagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever verplicht 100% van de vaste kosten die in de geaccordeerde offerte is opgenomen alsmede kosten die YSP reeds heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht te vergoeden. 10.1.3. Bij annulering tussen 5 en 10 werkdagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever verplicht 100% van de vaste kosten die in de geaccordeerde offerte zijn opgenomen alsmede 50% van de prijs van de geplande testdagen te vergoeden. 10.1.4. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever verplicht 100% te vergoeden conform betalingsregeling zie 10.2. 

10.2 Betalingsregeling bij de dienstverlening: gezondheidsonderzoeken, health check, 1-op-1 coaching, sporttesten. Samen met de klant dragen we zorg voor een gevulde planning van de testdagen op locatie. Het kan echter voorkomen dat deelnemers zich laat afmelden of dat door omstandigheden de planning niet volledig gevuld wordt. 

10.3 Annuleringsregeling verblijf: 10.3.1. Bij annulering meer dan 20 werkdagen voor het tijdstip waarop de eerste dienstverlening (zoals trainingen, workshop, cursus, opleiding, coaching e.a.) zou moeten worden verleend is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan YSP te betalen. 10.3.2. Bij annulering tussen de 10 en 20 werkdagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 10% van de reserveringswaarde aan YSP te betalen. 10.3.3. Bij annulering tussen de 5 en 10 werkdagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 25% van de reserveringswaarde aan YSP te betalen. 10.3.4. Bij annulering tussen de 3 en 5 werkdagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 50% van de reserveringswaarde aan YSP te betalen. 10.3.5. Bij annulering binnen de 48 uur voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan YSP te betalen. 

10.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien niet zoals bovenomschreven geannuleerd is wordt geen restitutie verleend, ook niet indien de opdrachtgever van de diensten geen gebruik maakt. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de dienst. 

10.5 Opdrachtgever heeft het recht om een andere deelnemer in zijn plaats aan een groepsactiviteit (cursus, training, opleiding e.a.) te laten deelnemen mits deze voldoet aan het door YSP gestelde profiel. Indien Opdrachtgever geen andere deelnemer in zijn plaats kan laten komen dan geldt deze annuleringsregeling. 

Art. 11. Verplaatsing en betalingsvoorwaarden 

11.1 Bij verplaatsing van het traject tussen de 20 en 30 werkdagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening dient opdrachtnemer €450,- projectmanagement te vergoeden, alsmede 60% van de offertewaarde als tegemoetkoming voor reeds uitgevoerde arbeid en gemiste inkomsten. 

11.2 Bij verplaatsing van het traject tussen de 10 en 20 werkdagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening dient opdrachtnemer €450,- projectmanagement te vergoeden, alsmede 75% van de offertewaarde als tegemoetkoming voor reeds uitgevoerde arbeid en gemiste inkomsten. 

11.3 Bij verplaatsing van het binnen 10 werkdagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening dient opdrachtnemer €450,- projectmanagement, alsmede 90% van de offertewaarde als tegemoetkoming voor reeds uitgevoerde arbeid en gemiste inkomsten. 

Art. 12. Betaling. 

12.1 Alle facturen van YSP als bedoeld in artikel 9 dienen uiterlijk 30 dagen na verzending voldaan te zijn. Bij overschrijding van die termijn is YSP gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met de huidige ECB Refirente van 2% in rekening te brengen en staat het YSP voorts vrij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten of tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van YSP zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen YSP en Opdrachtgever of niet nakoming daarvan verschuldigd is aan YSP ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan YSP uit welke hoofde dan ook. Indien opdrachtgever voor de door YSP uit te voeren diensten denkt aanspraak te kunnen maken op subsidie van een sectorfonds, ontslaat het Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling indien het fonds de subsidie niet verleent. 

Art. 13. Rechten van industriële of intellectuele eigendom. 

13.1 Indien de door YSP verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal YSP die rechten, respectievelijk haar aandeel daarin aan Opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met die opdracht verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch blijft onverlet het recht van YSP haar kennis en ervaring als door de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden. 

13.2 Opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van YSP in het kader van door YSP ingebrachte diensten respecteren. 

Art. 14. Aansprakelijkheid. 

14.1 Indien door verwijtbaar toedoen of nalatigheid van YSP of een van haar medewerkers aan Opdrachtgever schade wordt toegebracht zal YSP in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van meer dan het laagste van ofwel de kosten die Opdrachtgever na tussentijdse beëindiging van de overeenkomst conform artikel 16 extra heeft moeten betalen om de resterende werkzaamheden door anderen te laten voltooien, ofwel 5% van het bedrag dat Opdrachtgever exclusief BTW volgens deze overeenkomst aan YSP verschuldigd is geworden. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever. 

14.2 De vergoeding aan Opdrachtgever zal ongeacht het voormelde en ongeacht het aantal malen dat de schade ontstaat, en ongeacht de door Opdrachtgever werkelijk geleden schade nooit meer dan € 50.000,- bedragen. 

Art. 15 Geen indienstneming van de werknemer van de ander. 

15.1 Tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende de eerste zes maanden na afloop daarvan zal het geen van beide partijen zijn toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van de andere partij werknemers van die andere partij in dienst te nemen. 

Art. 16 Duur en beëindiging. 

16.1 De overeenkomst duurt voort tot de voltooiing van de opgedragen werkzaamheden. Zij kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of de wederpartij enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en/of deze voorwaarden niet nakomt dan wel anderszins in strijd handelt met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, echter niet dan nadat de wederpartij ter zake is gesommeerd en, zo mogelijk, gedurende 14 dagen in de gelegenheid is gesteld zich alsnog aan de overeenkomst en/of deze voorwaarden te houden. 

Art. 17 Gehele overeenkomst. 

17.1 De schriftelijke overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling en schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen gevoegelijk zijn ondertekend. 

In afwijking van het bepaalde in het 2e lid binden wijzigingen in de omschrijving van de opdracht als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden partijen eveneens. 

Art. 18 Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter. 

18.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing. 

18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden alsmede uit alle overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Breda (Nederland). 

Art. 19 Wijzigingen. 

19.1 YSP behoud zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. YSP publiceert altijd de meeste recente versie op haar website: www.yoursportpro.nl

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Your Sport Pro is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Your Sport Pro.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Your Sport Pro te mogen claimen of te veronderstellen.

Your Sport Pro streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Your Sport Pro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van yoursportpro.nl op deze pagina.